Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Το τι είναι σιωνισμός και πως δρα και γιατι μερικοί έχουν διαρκώς στο στόμα τους το όνομα σιωνισμός και σιωνιστές και μασόνοι εξηγείται απο τα πρακτικά τους που διερρευσαν το 1900 κι ακόμη και σήμερα είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Ρίξτε μια ματιά και θα καταλάβετε το γιατί οι δημιουργοί στην Ελλάδα παραγκωνίζονται όπως και οι επιστήμονες και οι άνθρωποι της δημιουργίας και της γνώσης εν γένει.
Μια μικρή γεύση από ένα κείμενο που γράφτηκε το 1900 και μεταφράστηκε στα Ελληνικά το 1922
"Τα μυστικά πρωτόκολα των σοφών της Σιών"
Αυτό το κείμενο εξηγεί πάρα πολλά ιστορικά θέματα αλλά και σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα


ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή R. Lambelin 4
Κεφάλαιον Α'. 14
Το δίκαιον εν τη ισχύι. Η ελευθερία, η φιλελευθερία,  ο χρυσός. Η πίστις. Η αυτονοµία. Η
κεφαλαιοκρατία.  Ο όχλος,  η αναρχία.  Η ίουδ. µασωνική εξουσία αήττητος.  Αι διαφωνίαι των
κοµµάτων. Τα ισχυρά ποτά. Ο κλασικισµός. Η ακολασία. Ο τρόµος κλπ.
Κεφάλαιον Β'. 19
Οι οικονοµικοί πόλεµοι. Ο ρόλος του Τύπου. Η τιµή του χρυσού.
Κεφάλαιον Γ'. 20
Ο συµβολικός όφις.  Αι κοινοβουλευτικαί οµιλιοµηχαναί,  οι λίβελλοι.  Η οικονοµ.
υποδούλωσις.  Ο στρατός των Ιουδαίων  µασώνων.  Ο εκφυλισµός των Χριστιανών.  Τα δηµοτικά
σχολεία των µασώνων. Γενική οικονοµική κρίσις. ∆ιατί είναι άτρωτος ο µασωνισµός κλπ.
Κεφάλαιον ∆'. 23
Τα διάφορα στάδια της δηµοκρατίας.  Η εξωτερική όψις του  µασωνισµού.  Ο ρόλος της
κερδοσκοπίας. Η λατρεία του χρυσού.
Κεφάλαιον Ε'. 24
∆ηµιουργία ίσχυρας κυβερνητικής συγκεντρώσεως.  ∆ιατί τα Κράτη  8έν δύνανται να
συνεννοηθώσι. Πως θα υποταχθή η δηµοσία γνώµη. Η υπέρτατη Κυβέρνησις.
Κεφάλαιον ΣΤ'. 27
Τα µονοπώλια. Η αριστοκρατία εστί ρηµένη κτηµατικού πλούτου. Το εµπόριον, η βιοµηχανία
και η κερδοσκοπία. Η αναρχία και η οινολογία.
Κεφάλαιον Ζ'. 28
∆ιατί πρέπει ν'  αυξάνωµεν τους εξοπλισµούς.  Ζυµώσεις,  διχόνοιαι και  µίση εις όλον τον
κόσµον. Καταναγκασµός της αντιπολιτεύσεως των Χριστιανών δια των πολέµων και του γενικού
πολέµου. Ο Τύπος και η δηµοσία γνώµη.
Κεφάλαιον Η'. 29
∆ιφορούµενη χρήσις του δικαστικού δικαίου.  Οι συνεργάται του  µασωνικού καθεστώτος.
Ιδιαίτεραι Σχολαί. Οικονοµολόγοι και εκατοµµυριούχοι.
Κεφάλαιον Θ'. 30
Εφαρµογή των  µασωνικών άρχων.  Τα  µασωνικόν σύστηµα.  Η σπουδαιότης του
αντισιµητισµού.  Η δικτατορία του  µασωνισµού.  Ο τρόµος.  Ο φιλελεύθερος δεσποτισµός.  Η
εφαρπαγή της εκπαιδεύσεως και ανατροφής κλπ.
Κεφάλαιον Ι'. 32
Η δύναµις των πραγµάτων εν τη πολιτική.  Η  µεγαλοφυία της ποταπότητος.  Η καθολική
ψηφοφορία.  Ο  µεγαλοφυής οδηγός του  µασωνισµού.  Το δηλητήριον της φιλελευθερίας.  Το
Σόνταγµα, σχολή κοµµατικών διχονοιών. Οι Πρόεδροι δηµιουργήµατα του µασωνισµού κλπ.
Κεφάλαιον ΙΑ'. 35
Το πρόγραµµα του νέου Πολιτεύµατος.  Οι Χριστιανοί είναι πρόβατα.  Ο  µυστικός
µασωνισµός και αι στοαι «επιφανείας»
Κεφάλαιον ΙΒ'. 37
Μασωνική ερµηνεία της λέξεως  «ελευθερία».  Το  µέλλον του Τύπου εϊς το βασίλειον των
Μασώνων.  Η αλληλεγγύη των Μασώνων εν τω συγχρόνω Τύπω.  Το αλάνθαστον του νέου
Πολιτεύµατος.
Κεφάλαιον ΙΓ'. 40
Η ανάγκη του επιουσίου άρτου. Τα πολιτικά και βιοµηχανικά ζητήµατα. Οι διασκεδάσεις. Οι
οίκοι ανοχής. Τα µεγάλα προβλήµατα.
Κεφάλαιον Ι∆'. 41
Η θρησκεία του  µέλλοντος.  Η δουλεία του  µέλλοντος.  Η πορνογραφία και το  µέλλον του
έντυπου λόγου.
Κεφάλαιον ΙΕ'. 42
Παγκόσµιον πραξικόπηµα εν  µια ήµερα.  Αί εις θάνατον καταδίκαι.  Η  µέλλουσα τύχη των


Χριστιανών  µασώνων.  Ο  µασωνισµός,  οδηγός όλων των οργανώσεων.  Ο Κοµµουνισµός.  Αί
θανατικαί καταδίκαι των µασώνων κλπ.
Κεφάλαιον ΙΣΤ'. 47
Τα Πανεπιστήµια ακίνδυνα. Η αντικατάστασις του κλασικισµού. Κατάργησις της ελευθέρας
εκπαιδεύσεως. Η διδασκαλία δια τον παραστάσεων.
Κεφάλαιον ΙΖ'. 49
Το δικηγορικόν Επάγγελµα.  Η επιρροή των Χριστιανών Ιερέων.  Η ελευθερία της
συνειδήσεως. Πατριάρχης και Πάπας. Μέσα πάλης κατά της υφισταµένης Εκκλησίας. Προβλήµατα
του συγχρόνου Τύπου κλπ.
Κεφάλαιον IH'. 51
Μέτρα ασφαλείας.  Επιτήρησις των συνωµοτών.  Η φανερά φρουρά καταστρεπτική δια την
Αρχήν κλπ.
Κεφάλαιον ΙΘ'. 53
Το δικαίωµα του αναφέρεσθαι. Τα πολιτικά εγκλήµατα κλπ.
Κεφάλαιον Κ' 54
Οικονοµικόν πρόγραµµα.  Προοδευτικοί δασµοί.  Ταµιευτικαί Τράπεζαι.  Ελεγκτικόν
Συνέδριον.  Στασιµότης κεφαλαίων.  Έκδοσις γραµµατίων.  Ανταλλαγή του χρυσού.  Τα κρατικά
δάνεια κλπ. Οι πράκτορες του µασωνισµού.
Κεφάλαιον ΚΑ'. 58
Τα εσωτερικά δάνεια.  Το παθητικόν και οι φόροι.  Αι  µετατροπαί.  Κατάργησις του
χρηµατιστηρίου. Φορολογία των βιοµηχανικών αξιών.
Κεφάλαιον KB'. 60
To µυστικόν του µέλλοντος κλπ.
Κεφάλαιον ΚΓ'. 61
Μείωσις παραγωγής ειδών πολυτελείας. Η  µικρά βιοµηχανία. Η απεργία. Απαγόρευσις της
µέθης. Καταδίκη της παλαιάς κοινωνίας και ανάστασις αυτής υπό νέαν µορφήν. Ο εκλεκτός του
Θεού.
Κεφάλαιον Κ∆'. 62
Ενίσχυσις των ριζών του βασιλέως ∆αβίδ.  Αποµάκρυνσις των απ’  ευθείας διαδόχων.  Ο
βασιλεύς - Πεπρωµένον. Το άσπιλον των εξωτερικών ηθών του βαοιλέως των Ιουδαίων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ :  Το δίκαιον εν τη ισχύι.  Η ελευθερία είναι αφηρηµένη έννοια.  Η
φιλελευθερία. Ο χρυσός. Η πίστις. Η Αυτονοµία. Η Κεφαλαιοκρατία. Ο εσωτερικός εχθρός, Ο
όχλος.  Η αναρχία,  Η πολιτική και η ηθική.  Το δίκαιον του ισχυρότερου.  Η ιουδαϊκή
µασωνική εξουσία είναι αήττητος.  Ο σκοπός αγιάζει τα  µέσα.  Ο όχλος είναι τυφλός.  Το
πολιτικόν αλφάβητον. Αι διαφωνίαι των κοµµάτων. Η µορφή της Κυβερνήσεως, η οδηγούσα
καλλίτερον εις τον σκοπόν, είναι η Μοναρχία. Τα ισχυρά ποτά. Ο κλασικισµός. Η ακολασία. Η
αρχή και οι κανόνες της ιουδαϊκής και  µασωνικής Κυβερνήσεως.  Ο τρόµος.  Ελευθερία,
Ισότης, Αδελφότης Η αρχή της δυναστικής Κυβερνήσεως. Τα προνόµια της αριστοκρατίας
των καταστραφέντων Χριστιανών.  Η νέα αριστοκρατία.  Ψυχολογικός υπολογισµός.  Η
αφηρηµένη έννοια της Ελευθερίας. Το µεταθετόν των αντιπροσώπων του λάου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ας αφήσωµεν κάθε φρασεολογίαν και ας  µελετήσωµεν  •καθ'  εαυτήν έκαστην ιδέαν,
διασαφηνίζοντες την κατάστασιν δια συγκρίσεων και συλλογισµών.
Μέλλω λοιπόν να διατυπώσω το σύστηµα µας περί της απόψεως σας και της απόψεως των
Χριστιανών.
Προ παντός δέον να παρατήρηση τις ότι οι άνθρωποι οι έχοντες κακά ένστικτα είναι
πολυαριθµότεροι των εχόντων καλά τοιαύτα.  Τούτου ένεκα επιτυγχάνει τις τα καλλίτερα
αποτελέσµατα,  διοικών τους ανθρώπους δια της βίας και του τρόµου,  και ουχί δι'  ακαδηµαϊκών
συζητήσεων. Έκαστος άνθρωπος ποθεί την έξουσίαν,  πάς τις προσπαθεί να γίνει δικτάτωρ,  εάν
δύναται, και εν ταύτω ολίγοι υπάρχουσιν οι µη όντες έτοιµοι να θυσιάσωσιν όλην την περιουσίαν
των άλλων δια να εξασφαλίσωσι την ιδικήν των.
Τι συνεκράτησε τα άγρια θηρία, τα οποία ονοµάζοµεν ανθρώπους; Τι τους καθωδήγησεν έως
τώρα;  Κατά την έναρξιν της κοινωνικής τάξεως οι άνθρωποι υπετάχθησαν εις την κτηνώδη και
τυφλήν ισχύν,  αργότερα εις τον νόµον,  όστις δεν είναι παρά η ίδια ισχύς,  αλλά  µετηµφιεσµένη.
Συµπεραίνω εκ τούτου, ότι συµφώνως προς τον νόµον της φύσεως, το δίκαιον είναι εν τη ισχύ.
Η πολιτική ελευθερία είναι µία ιδέα και ουχί εν πράγµα. Πρέπει να ηξεύρη τις να εφαρµόζη
την ίδέαν ταύτην όταν εχη ανάγκην να παρασύρη τας λαϊκάς  µάζας εις το κόµµα του δια του
θέλγητρου µιας ιδέας, εάν το κόµµα τούτο έχη θέσει ως σκοπον να κατασυντρίψη το εν τη εξουσία,
κόµµα. Το πρόβληµα τούτο αποβαίνει εύκολον εαν ο αντίπαλος κατέχη την εξουσίαν ταύτην εκ της
ιδέας της ελευθερίας, ην ονοµάζοµεν φιλελευθερίαν, και εάν θυσιάζη µέρος της δυνάµεως του υπέρ
της ίδέας ταύτης. Και εδώ ίσα - ίσα θα εµφανισθή ο θρίαµβος της θεωρίας µας: Τα χαλαρωθέντα.
ηνία της εξουσίας εφαρπάζονται αµέσως, δυνάµει του νόµου της ζωής, υπό άλλων χειρών, διότι η
τυφλή ισχύς του λαού δεν δύναται να µείνη ούτε µίαν ηµέραν άνευ οδηγού, και διότι η νέα εξουσία
δεν κάµνει άλλο παρά να καταλαµβάνει την θέσιν της πρώην, εξασθενησάσης (φθαρείσης) δια της
φιλελευθερίας.
Εις τας ηµέρας  µας η δύναµις του χρυσού αντικατέστησε την εξουσίαν των φιλελευθέρων
Κυβερνήσεων.  Υπήρξε καιρός καθ'  ον εκυβέρνα η πίστις.  Η ιδέα της ελευθερίας είναι
απραγµατοποίητος, διότι κανείς δεν ηξεύρει να κάµη χρήσιν αυτής µε το πρέπον µέτρον. Αρκεί να
αφήση τις επί τινα χρόνον τον λαόν να αυτοκυβερνηθή, ίνα η αυτονοµία αυτή µεταβληθή πάραυτα
εις αναρχίαν.  Και τότε αναφύονται διχόνοιαι,  αίτινες  µεταβάλλονται τάχιστα εις κοινωνικάς
διαµάχας, αι οποίαι υποσκάπτουν και αφανίζουν τα Κράτη.
Εάν εν Κράτος εξαντλήται  µε διαµάχας και ταραχάς πολιτικάς η  µε εµφυλίους έριδας,
περιπίπτει εις το έλεος των εξωτερικών εχθρών και δύναται να θεωρήται ως ανιάτως χαµένον: είναι
τότε εις την εξουσίαν µας. Η κυριαρχία του κεφαλαίου, το οποίον είναι εντελώς εις χείρας µας, του
εµφανίζεται ως  µία σανίς σωτηρίας,  εις ην εξαναγκάζεται εκών άκων να στηριχθή ίνα  µη
καταποντισθή.
Εκείνον τον οποίον η φιλελευθέρα ψυχή του θα ήγεν εις το να ονοµάση τους συλλογισµούς
τούτους ανηθίκους,  θα τον ηρώτων:  Εάν παν Κράτος έχη δύο εχθρούς,  και εάν του είναι
επιτετραµµένον να  µεταχειρισθή εναντίον του εξωτερικού εχθρού,  χωρίς τούτο να θεωρήται ως
ανήθικον, όλα τα µαχητικά µέσα, ως λ.χ. το να µη του γνωστοποιήση τα επιθετικά η αµυντικά µέσατου,  το να το καταλάβη αιφνιδιαστικώς την νύκτα, η µε δυνάµεις ανωτέρας· διατί αυτά ταύτα τα
µέτρα,  χρησιµοποιούµενα εναντίον εχθρού χειροτέρου,  ο οποίος θα κατέστρεφε την κοινωνικήν
τάξιν και την ιδιοκτησίαν, θα απεκαλούντο παράνοµα και ανήθικα;
Εν ισορροπηµένον πνεύµα δύναται να ελπίζη ότι θα άγη µετ’επιτυχίας τα πλήθη δια συνετών
προτροπών και δια της πειθούς, όταν η οδός είναι ανοικτή εις την αντιλογίαν, έστω και παράλογον,
αρκεί  µόνον αυτή να φαίνεται επαγωγός εις τον λαόν,  ο οποίος αντιλαµβάνεται τα πάντα
επιπολαίως; 0ι άνθρωποι είτε είναι εκ του όχλου είτε  µη,  οδηγούνται αποκλειστικώς υπό των
µικρών παθών των, υπό των δεισιδαιµονιών των, υπό των εθίµων των, υπό των παραδόσεων των
και των αισθηµατικών θεωριών των:  είναι δούλοι,  της διαιρέσεως των κοµµάτων,  τα οποία
ανθίστανται και εις την λογικωτέραν συνεννόησιν. Πάσα απόφασις του πλήθους εξαρτάται εκ µίας
πλειοψηφίας τυχαίας η,  το κάτω -  κάτω επιπολαίας·  ο λαός εν αγνοία των πολιτικών  µυστικών
λαµβάνει αποφάσεις παραλόγους· εν είδος αναρχίας εξολοθρεύει, την Κυβέρνησιν.
Η πολιτική δεν έχει τίποτε το κοινόν µε την ηθικήν. Η Κυβέρνησις ήτις αφήνεται να οδηγήται
δια της ηθικής, δεν είναι πολιτική και εποµένως η εξουσία της είναι εύθραυστος.
Εκείνος ο οποίος θέλει να επικρατήση,  οφείλει να είναι και πανούργος και υποκριτής.  Τα
µεγάλα λαϊκά προτερήµατα -  η ειλικρίνεια και η τιµιότης -  είναι ελαττώµατα εις την πολιτικήν,
διότι ανατρέπουσι τους βασιλείς εκ του θρόνου των ευχερέστερον από τον ισχυρότερον εχθρόν. Τα
προτερήµατα ταύτα οφείλουσι να είναι τα προσόντα των χριστιανικών Βασιλείων,  ηµείς δεν
οφείλοµεν καθόλου να τα λαµβάνωµεν ως οδηγούς.
Ο σκοπός µας είναι να κατέχωµεν την ισχύν. Η λέξις «δίκαιον»  είναι αφηρηµένη ιδέα,  την
οποίαν τίποτε δεν δικαιολογεί.  Η λέξις αυτή σηµαίνει απλούστατα : «δότε  µοι ό,τι θέλω δια να
δύναµαι να αποδεικνύω δι αυτού του τρόπου ότι είµαι ισχυρότερος από σας».  Που αρχίζει το
δίκαιον και που τελειώνει;
Εις Κράτος,  του οποίου η εξουσία είναι κακώς διωργανωµένη,  του οποίου οι νόµοι και η
Κυβέρνησις έφθασαν να είναι ίσοι δι’  ολους ένεκα των απειραρίθµων δικαιωµάτων,  τα οποία η
φιλελευθερία εδηµιούργησε, βλέπω ότι δύναµαι. να επιπέσω, δυνάµει του νόµου του ισχυροτέρου,
να επιβάλω χείρα επί των νόµων,  να ανατρέψω το παν εν αύτω και να γίνω ο κύριος των
εγκαταλειψάντων τα δικαιώµατα, τα οποία η ισχύς των τους έδιδε και οι οποίοι τα απηρνήθησαν
εκουσίως, φιλελευθέρως.
Λόγω της παρούσης αστάθειας όλων των εξουσιών,  η δύναµις  µας θα είναι διαρκεστέρα
πάσης άλλης, διότι θα είναι ακατανίκητος µέχρι της στιγµής καθ' ην θα ερριζωθή τόσον καλά, ώστε
καµµία πανουργία να µη δυνηθή ποτέ να την εξολόθρευση...
Εκ του παροδικού κακού, το οποίον είµεθα τώρα υποχρεωµένοι να κάµωµεν, θα γεννηθή το
καλόν ακλονήτου κυβερνήσεως,  το οποίον θ'αποκαταστήση την κανονικήν λειτουργίαν του
µηχανισµού της εθνικής υπάρξεως, του διαταραχθέντος δια της φιλελευθερίας. Το αποτέλεσµα θα
δικαίωση τα χρησιµοποιηθέντα µέσα. Εις τα σχέδια µας ας προσέξωµεν ολιγώτερον επί του καλού
και του ηθικού, παρά επί του αναγκαίου και του ωφελίµου.
Έχοµεν ενώπιον  µας σχέδιον,  εις το οποίον εκτίθεται σιρατηγικώτατα η γραµµή,  εκ της
οποίας δεν δυνάµεθα ν’ αποµακρυνθώµεν χωρίς να διακινδυνεύσωµεν να ίδωµεν κατεστραµµένους
τους αγώνας πολλών αιώνων.
∆ια να εύρωµεν τα µέσα, τα οποία άγουσι προς τον σκοπόν τούτον, πρέπει να λάβωµεν υπ'
όψιν µας την δειλίαν, την αστάθειαν, την παλινωδίαν του πλήθους, την ανικανότητα του εις το να
εννοήση και να εκτιµήση τους όρους του ιδίου αυτού βίου και της ευηµερίας του.  Πρέπει να
εννοήσωµεν, ότι η δύναµις του πλήθους είναι τυφλή και άφρων. Το πλήθος δεν λογικεύεται, ακούει
δεξιά και αριστερά.Ό τυφλός δεν δύναται,  οδηγών άλλον τυφλόν,  να  µη τον οδηγήση εις τον
κρηµνόν.  Ωσαύτως οι άνθρωποι του πλήθους,  οι εκ του λάου προερχόµενοι,  έστω και
πεπροικισµένοι δι’ εξαιρετικής ευφυίας, εάν δεν εννοούν από πολιτικήν, δεν δύνανται να έχουν την
απαίτησιν να οδηγώσι το πλήθος, χωρίς να καταστρέψωσιν ολόκληρον το έθνος.
Μόνον άτοµον, προειτοιµασθέν από της παιδικής του ηλικίας εις την µοναρχίαν, δύναται να
γνωρίζη την πολιτικήν διάλεκτον και την πολιτικήν πραγµατικότητα.  Λαός αυτοδιοικούµενος,
ούτως ειπείν,  δηλ.  διοικούµενος δια των αναδεικνυοµένων παρ'  αυτού κυβερνητών του,  είναι
προωρισµένος να καταστραφή εκ των διαφωνιών των κοµµάτων, τας οποίας διεγείρει η δίψα τηςεξουσίας, και εκ των ανωµαλιών και ατασθαλιών, αίτινες προέρχονται εκ τούτου. Είναι δυνατόν εις
τας λαϊκάς µάζας να σκέπτωνται ήρεµα, χωρίς εµφυλίους αντιζηλίας, να διευθύνωσι τας υποθέσεις
της χώρας,  αι οποίαι δεν δύνανται να συγχέωνται  µε τα ατοµικά συµφέροντα;  ∆ύνανται να
υπερασπισθώσιν εναντίον των εξωτερικών εχθρών; Αυτό είναι αδύνατον. Σχεδόν κατανεµόµενον
εις τόσας κεφαλάς,  όσαι υπάρχουσι τοιαύται εις το πλήθος,  χάνει την ενότητα του,  αποβαίνει
ακατανόητον και απραγµατοποίητον.
Μόνον ο  µονάρχης δύναται να επεξεργάζεται ευρέα και σαφή σχέδια,  να δίδη εις κάθε
πράγµα την θέσιν του εν τω µηχανισµώ της διοικητικής µηχανής. Συµπεραίνοντες λοιπόν λέγοµεν,
ότι κυβέρνησις ωφέλιµος εις την χώραν και ικανή να επιτύχη τον σκοπόν αυτόν,  τον οποίον
προτίθεται,  οφείλει να συγκεντρώνηται εις τας χείρας ενός  µόνου υπευθύνου ατόµου.  Άνευ
απολυταρχίας πολιτισµός δεν δύναται να υπάρξη·  ούτος δεν είναι έργον των  µαζών,  αλλά του
οδηγού των, οιοσδήποτε και αν είναι ούτος. Το πλήθος είναι βάρβαρον, δεικνύον την βαρβαρότητα
του εν πάση ευκαιρία.  Άµα το πλήθος λαµβάνη εις χείρας του την ελευθερίαν,  την  µετατρέπει
τάχιστα εις αναρχίαν, ήτις είναι ο ύψιστος βαθµός της βαρβαρότητος.
ΙΙροσέξατε αυτά τα εξ οινοπνεύµατος µεθυσµένα ζώα, απεκτηνωµένα υπό της απεριορίστου
πόσεως,  το δικαίωµα της οποίας εδόθη συγχρόνως  µε την ελευθερίαν.  ∆εν δυνάµεθα να
επιτρέψωµεν όπως οι ηµέτεροι εκπέσωσιν εις τοιούτον βαθµόν...  Οι χριστιανικοί λαοί
απεκτηνώθησαν δια των ισχυρών ποτών, η νεολαία των απεβλακώθη δια των κλασικών σπουδών
και δια της προώρου ακολασίας,  εις την οποίαν την έχουσιν ωθήσει οι πράκτορες  µας -
οικοδιδάσκαλοι, υπηρέται, γυναίκες παιδαγωγοί εις τους οίκους των πλουσίων - οι υπάλληλοι µας
αλλαχού,  αι γυναίκες  µας εις τους τόπους διασκεδάσεων των χριστιανών.  Εις τον αριθµών των
τελευταίων τούτων,  δέον να προσθέσωµεν και τας ονοµαζοµένας  «γυναίκας του κόσµου»
µιµουµένας εκουσίως τας ακολασίας των και τας ηδυπαθείας των.
Το σύνθηµά µας είναι η ισχύς και η υποκρισία. Μόνη η ισχύς δύναται να θριαµβεύση εν τη
πολιτική και προ πάντων εάν εµφωλεύη εις τα προτερήµατα τα αναγκαία εις τους πολιτευοµένους.
Η βία οφείλει να είναι µία αρχή, η πανουργία και η υποκρισία κανών δια τας κυβερνήσεις, αίτινες
δεν θέλουσι να παραδώσωσι το κύρος των εις χείρας των πρακτόρων νέας ισχύος. Αυτό το κακόν
είναι το µόνον µέσον δια να επιτυχή τις τον σκοπόν, δηλ. το καλόν. ∆ια τούτο δεν οφείλοµεν να
σταµατώµεν ενώπιον της διαφθοράς, της απάτης και της προδοσίας, οσάκις αύται δύνανται να µας
χρησιµεύσωσι προς επιτυχίαν του σκοπού µας. Εν τη πολιτική πρέπει να ηξεύρωµεν να παίρνωµεν
την ιδιοκτησίαν των άλλων άνευ δισταγµού εφ’  όσον δυνάµεθα να επιτύχωµεν,  δια του  µέσου
τούτου, την υποταγήν και την έξουσίαν.
Το Κράτος  µας,  εν τη ειρηνική ταύτη κατακτήσει,  έχει το δικαίωµα να αντικαταστήση τας
φρικαλεότητας του πολέµου δια καταδικών εις θάνατον ολιγώτερον ορατών και περισσότερον
ωφελίµων,  αναγκαίων προς διατήρησιν του τρόµου εκείνου,  ο οποίος κάµνει τους λαούς να
υπακούωσι τυφλώς.  Άκρα αυστηρότης,  αλλά και άκαµπτος,  είναι ο  µεγαλύτερος παράγων της
ισχύος ενός Κράτους.  Και δεν είναι λοιπόν  µόνον οφελός  µας,  είναι καθήκον  µας,  δια να
επιτύχωµεν την νίκην, να ακολουθώµεν αυτό το πρόγραµµα της βίας και της υποκρισίας. Τοιούτον
δόγµα,  βασιζόµενον επί υπολογισµού,  είναι τόσον αποτελεσµατικόν,  όσον και τα  µέσα τα οποία
µεταχειρίζεται.  Και θα θριαµβεύσωµεν και θα υποδουλώσωµεν όλας τας κυβερνήσεις εις την
υπερτάτην κυβέρνησίν µας ουχί µόνον δι’ αυτών των µέσων, αλλά και δι’ αυτού του δόγµατος της
αυστηρότητας. Θα αρκέση να γνωρίζουν οι άνθρωποι οτι είµεθα άκαµπτοι, διότι ούτω παύει πάσα
ανυποταξία.
Ηµείς είµεθα εκείνοι,  οι οποίοι πρώτοι έχοµεν ρίψει εις τον λαόν τας λέξεις: «Ελευθερία,
Ισότης,  Αδελφότης»,  λέξεις επαναλαµβανόµενες τοσάκις  µετά ταύτα υπό ανόητων ψιττακών,
οίτινες προσελκυόµενοι πανταχόθεν, δι’ αυτού του δελεάσµατος, δεν χρησιµοποιούνται δι’ άλλο τι
παρά δια να καταστρέψωσι την ευηµερίαν του κόσµου,  την αληθή ατοµικήν ελευθερίαν,  την
άλλοτε τόσον καλώς προφυλασσοµένην εναντίον του εξαναγκασµού του συρφετού.  Άνθρωποι,
οίτινες ενόµιζον εαυτούς ευτυχείς,  δεν ηδυνήθησαν να κατανοήσωσι καλώς την κεκρυµµένην
έννοιαν αυτών των λέξεων, δεν είδον ότι αι λέξεις αύται αντέφασκον προς αλλήλας, δεν είδον οτι
δεν υπάρχει ισότης εν τη φύσει,  ότι δεν δύναται νσ υπάρχη ελευθερία,  ότι αυτή αύτη η φύσις
συνέστησε την ανισότητα των πνευµάτων,  των χαρακτήρων και διανοιών,  άτινα είναι τόσονισχυρώς υποτεταγµένα εις τους νόµους της· οι άνθρωποι αυτοί δεν εννόησαν ότι το πλήθος είναι
δύναµις τυφλή, ότι αυτοί τους οποίους εκλέγει δια να το κυβερνήσωσι, δεν είναι ολιγώτερον τυφλοί
από αυτό το ίδιον, οτι ο µεµυηµένος, έστω και ηλίθιος, δύναται να κυβερνήση, ενώ η πληθύς των
µη  µεµυηµένων,  έστω και ευφυών,  δεν εννοεί τίποτε από πολιτικήν.  Όλαι αυταί αι θεωρίαι δεν
ήλθον εις τον νουν των Χριστιανών·  εν τούτοις επ’  αυτών εστηρίζετο η αρχή της δυναστικής
Κυβερνήσεως· ο πατήρ µετεβίβαζεν εις τον υιόν του τα µυστικά της πολιτικής, άγνωστα εις τους µη
όντας  µέλη της βασιλευούσης οικογενείας,  ίνα  µη κανείς δυνηθή να προδώση το  µυστικόν.
Βραδύτερον η έννοια της κληρονοµικής µεταβιβάσεως των αληθών αρχών της πολιτικής εχάθη, H
επιτυχία του έργου µας έπηυξήθη δια τούτου.
Εις τον κόσµον όµως αι λέξεις «Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης», έφερον εις τας τάξεις µας
δια της  µεσολαβήσεως των αφωσιωµένων πρακτόρων  µας,  ολοκλήρους λεγεώνας ανθρώπων,  οι
οποίοι ύψωναν  µετ’  ενθουσιασµού τας σηµαίας  µας.  Και όµως αι λέξεις αυταί κατέτρωγον την
ευηµερίαν όλων των  µη Ιουδαίων,  καταστρέφουσαι όλα τα θεµέλια των Κρατών των.  Θα ιδήτε
κατωτέρω ότι τούτο εχρησίµευσεν εις τον θρίαµβόν  µας.  Τούτο  µας έδωσε  µεταξύ άλλων την
δυνατότητα του να επιτύχωµεν το σπουδαιότερον αυτού, ήτοι να καταργήσωµεν τα προνόµια και
αυτήν την ουσίαν της αριστοκρατίας των Χριστιανών και το µόνον µέσον της αµύνης, το οποίον
ηδύναντο να έχωσιν εναντίον ηµών οι Λαοί και τα Έθνη. Επί των ερειπίων της κληρονοµικής και
της φυσικής αριστοκρατίας ανηγείραµεν την διανοητικήν και οικονοµολογικήν αριστοκρατίαν µας.
Ελάβοµεν ως κριτήριον της νέας ταύτης αριστοκρατίας τον πλούτον, όστις εξαρτάται εξ ηµών, και
την επιστήµην, ήτις διευθύνεται υπό των σοφών µας.
Ο θρίαµβος  µας διηυκολύνθη προσέτι δια του γεγονότος,  ότι εις τας σχέσεις  µας  µε τους
ανθρώπους,  των οποίων έχοµεν ανάγκην,  ηδυνήθηµεν πάντοτε να θίξωµεν τας ευαισθητοτέρας
χορδάς του ανθρωπίνου πνεύµατος,  τον υπολογισµόν,  την απληστίαν,  το ακόρεστον των υλικών
αναγκών του ανθρώπου· εκάστη των ανθρωπίνων τούτων αδυναµιών, λαµβανοµένη κεχωρισµένως,
είναι ικανή να καταπνίξη το πνεύµα της πρωτοβουλίας, θέτουσα την θέλησιν των ανθρώπων εις την
διάθεσιν του αγοράζοντος την δραστηριότητα των.
Η αφηρηµένη ιδέα της ελευθερίας παρέσχε την δυνατότητα του να κάµνη τις τα πλήθη να
πιστεύωσιν ότι κυβέρνησις δεν είναι άλλο παρά διαχειριστής του ιδιοκτήτου της χώρας, δηλαδή του
Λαού, και ότι δύναται τις να την αλλάξη, όπως αλλάζη το υποκάµισόν του.
Το αµετάθετον των αντιπροσώπων του Λαού έθετε τούτους εις την διάθεσίν µας, εξηρτώντο
εκ της εκλογής µας'Οποιος θέλει να διαβάσει και τις 60 σελίδες του μικρού αυτού φυλλαδίου μπορεί να το βρει εδώ


http://www.ebooks4greeks.gr/forum/viewtopic.php?p=236#p236

Το πως αντιπαλεύει κανείς αυτό τον οχετό βρωμιάς και ραδιουργίας μας το λέει ένας σοφός Έλληνας: βγάλτε τα όλα στο φώς.

διαφήμιση

Παρακολούθηση μέσω μηνύματος Follow by Email

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

.

.

Ετικέτες

Αυτοκίνητο (21) μοτοσυκλέτα (18) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (17) ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ (13) Ελληνικός σχεδιασμός (13) ΓΛΥΠΤΙΚΗ (9) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (9) βιομηχανικοί σχεδιαστές σήμερα (9) ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ (8) βιομηχανικός σχεδιασμός σήμερα (8) ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΕ ΠΗΛΟ (7) αισθητικοί προβληματισμοί (7) εκθέσεις (7) επικαιρότητα (6) κατασκευές (5) αντικείμενο (4) σύγχρονη τέχνη (4) Βασικό σχέδιο (3) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (3) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ (3) γραφιστική (3) η τέχνη γενικά (3) στόχοι ζωής (3) σύνθεση (3) 1.Η οργάνωση των Σχεδιαστών (2) ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΝΔΙΑΣ (2) ΒΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ (2) Ελληνικότητα (2) ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ (2) ΠΙΝ ΑΠ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ (2) ΠΟΔΗΛΑΤΟ (2) αφίσσα (2) διαγωνισμός (2) διακόσμηση (2) ευζωία (2) ιστορία σχεδιασμού (2) μουσείο (2) πολιτισμός (2) προκατσκευασμένα κτίσματα (2) πρόσκληση (2) στύλ (2) χώρος (2) 0.οι στόχοι του ιστολογίου (1) 2.Κώδικας δεοντολογίας Σχεδιαστών (1) 2CV (1) 3.δικαιώματα των Σχεδιαστών (1) 500CC (1) MINI MOTO (1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΣΙΓΟΝΗΣ (1) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΛΟΝΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1) ΑΣΟΥΚΑ (1) ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (1) Ανάρτηση Καββαδά (1) ΒΙΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (1) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (1) ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΜΑΤΙΖ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (1) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (1) ΕΥΡΩΠΗ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (1) ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1) ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΤΑΡΑΤΣΑ (1) ΛΑΜΙΝΕΙΤ (1) ΜΙΝΙ ΜΟΤΟ (1) ΜΠΕΡΤΟΝΕ (1) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (1) ΝΤΟΥΡΟΣΤΙΚ (1) Νίκος Καββαδάς (1) ΟΡΙΤΣΟΝΤΙ (1) ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ (1) ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (1) ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (1) ΣΤΟΥΚΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ (1) Σχολή σχεδιασμού (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΝΕΙΤ (1) ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ (1) ΦΥΤΑ (1) έπιπλο (1) αστεία (1) ζωγραφική (1) κομικς (1) μνημείο (1) μουσεία (1) περιοδικά σχεδιασμού (1) πληροφορίες χρηστικές (1) σ (1) τεχνολογία (1) φωτογραφική μηχανή (1)

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ
κάντε κλίκ στο εικονίδιο

εργαστήρι ΆυλονΣχεδιασμός

εργαστήρι  ΆυλονΣχεδιασμός
βραβείο σχεδιασμού Ζενέτος 92